Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Begrippen

De organisatie: Muscle Motion en haar eigenaren, medewerkers en vrijwilligers. Deelnemer: diegene die zich aanmeldt voor of deelneemt aan een activiteit/dienst van Muscle Motion.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich bij de organisatie heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training, een trainingsprogramma, groepstraining, zwangerschapscursus, dan wel deelneemt aan een fittest of andere diensten uit het aanbod.

Artikel 3 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing

Aanmelding geschiedt door het volledig en naar waarheid invullen van een Intakeformulier door de deelnemer. Het formulier dient ondertekend en voorzien van de datum van ondertekening te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het Intakeformulier kan een deelnemer zonder opgaaf van reden worden geweigerd voor een of meerdere diensten van de organisatie. Indien het Intakeformulier daar aanleiding toe geeft kan de organisatie een gezondheidsverklaring verlangen van de deelnemer.

Artikel 4 – Facturering en betaling

Het op de overeenkomst of factuur vermelde bedrag dient contant, of via overschrijving te worden voldaan, binnen de gestelde betalingstermijn vermeld op de factuur. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst door de organisatie worden ontbonden door de organisatie. In een dergelijk geval blijft de betalingsverplichting voor de deelnemer van kracht en is de organisatie tevens gemachtigd alle redelijke incassokosten op de deelnemer te verhalen.

Artikel 5 - Tijdstip en plaats van de training

Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien de organisatie niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is de organisatie bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. De deelnemer dient zich uiterlijk 5 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie. Voor trainingslocaties buiten een straal van 10 kilometer van het vestigingsadres van de organisatie berekent de organisatie een reiskostenvergoeding van 0,25 euro per kilometer voor de volledige retourafstand.

Artikel 6 - Trainingsprogramma

Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde personal trainer en/of paramedisch fitnesstrainer.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het Intakeformulier. De organisatie is wel aansprakelijk indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

Artikel 8 - Ontbinding, annulering en afmelding Personal Training, Sportadvies en Groepstraining

De organisatie werkt altijd op afspraak welke in samenspraak met de deelnemer wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak. Afmeldingen kunnen telefonisch, via sms of voicemail worden doorgegeven, maar niet via e-mail. De (trainings- )afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-) afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal de organisatie de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de reeds betaalde deelnamekosten niet crediteren. Desbetreffende (trainings-)afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer. Annuleren door de deelnemer van een abonnement of meertrainingenpakket kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Indien de training niet binnen deze termijn wordt hervat dan vervalt de overeenkomst zonder recht op restitutie van betalingen dan wel kwijtschelding van openstaande facturen. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van aantoonbaar langdurige aandoeningen of beperking(en) waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. Reeds ontvangen trainingen/diensten worden in mindering gebracht op de terugbetaling. Abonnementen voor groepslessen kunnen maandelijks worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk voor de 1e kalenderdag van de nieuwe maand te geschieden.

Artikel 9 - Ontbinding, annulering en afmelding Zwangerschapscursus

De organisatie bevestigt de opgave aan de zwangerschapscursus met een bevestigingbrief aanmelding, die hetzij per post of via de e-mail naar de deelnemer wordt verstuurd. Tenminste 14 dagen voor aanvang van de zwangerschapscursus ontvangt de deelnemer hetzij per post of via de email een brief met daarin alle cursusdata en –tijden Algemene Voorwaarden Muscle Motion Pagina 2 van 2 (alleen indien de aanmelding tenminste 14 dagen voor de aanvang van de cursus is ontvangen). Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de zwangerschapscursus kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van haar arts/verloskundige. De cursus zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen de zwangerschap valt. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van aantoonbaar langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de cursus niet meer mogelijk is. Reeds ontvangen trainingen/diensten worden in mindering gebracht op de terugbetaling. Indien de deelnemer zich binnen 1 week voor aanvang van de cursus afmeldt, is zij verplicht 50% van het cursusgeld aan de organisatie te voldoen. Wanneer de deelnemer zich voor de eerste (cursus-)afspraak of een deel daarvan, niet afmeldt tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (cursus-)afspraak en niet aanwezig is op de eerste (cursus-) afspraak, dan is zij verplicht het gehele cursusgeld aan de organisatie te voldoen.

Artikel 10 - Gedragsregels bij deelname aan de training

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij de organisatie heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door de organisatie te geven hygiëne-, kleding-, en schoeiselvoorschriften. Het niet voldoen aan de gedragsregels kan leiden tot het beëindigen van de diensten door de organisatie zonder recht op restitutie van deelnamekosten of kwijtschelding van de nog te factureren diensten.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

Alle door organisatie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, artikelen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de deelnemer, zijn te gebruiken door de organisatie en zijn te vermenigvuldigen door organisatie ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de organisatie verstrekte stukken mogen niet door de deelnemer zonder voorafgaande toestemming van organisatie openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 12 - Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 - Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van medewerkers van de organisatie wordt voor de deelnemer één alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de instructeur ziek is. De deelnemer is verplicht of het alternatief of de verlenging van de duur van de overeenkomst te accepteren. Vakanties van medewerkers van de organisatie worden van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de medewerker van de organisatie op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten van de organisatie niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt één alternatief tijdstip geboden.

Artikel 14 – Copyright / Intellectueel eigendom

Op alle artikelen van de organisatie gepubliceerd op de website van de organisatie is het copyright © van toepassing. Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder een vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 15 - Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de organisatie en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen de organisatie en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van de organisatie. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van de organisatie om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd